Polityka prywatności - Cloudics

Witaj w Aplikacji Cloudics!

Poniższa Polityka prywatności dotyczy korzystania z Aplikacji Cloudics i/lub naszej strony internetowej https://cloudics.com („Strony internetowej”). Administratorem danych osobowych użytkownika jest Astro Baltics OÜ („Astro Baltics” lub „my”), nr rej. 10386779, siedziba Raatuse 20, City of Tartu, Tartu County, 51009. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, jak przetwarzamy (gromadzimy i wykorzystujemy) dane osobowe w aplikacji mobilnej i na Stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się również z ogólną Polityką prywatności Astro Baltics.

Prywatność użytkownika jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy tutaj wszystkie informacje dotyczące danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa.

Co gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe użytkownika podczas tworzenia konta służącego do korzystania z Aplikacji Cloudics. W zależności od umowy o współpracę zawartej przez Astro Baltics z określonym usługodawcą możemy gromadzić i przechowywać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres);
  • informacje o urządzeniu użytkownika (rodzaju urządzenia, z którego korzysta);
  • informacje o pojeździe użytkownika (wykorzystywane w aplikacji do tankowania w celu identyfikacji numeru rejestracyjnego);
  • lokalizację (wykorzystywaną w aplikacji do tankowania)
  • powiadomienia i komentarze od użytkownika (przekazane e-mailem, telefonicznie, w Aplikacji Cloudics, mediach społecznościowych lub innymi środkami, w tym komentarze dotyczące Aplikacji Cloudics).

Dane gromadzimy również podczas korzystania z Aplikacji Cloudics. W szczególności gromadzimy informacje o transakcjach dokonanych w Aplikacji Cloudics.

Informujemy, że dane karty bankowej użytkownika (wrażliwe dane płatnicze) nie są przechowywane na serwerach Aplikacji Cloudics. Dane karty bankowej są przesyłane bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych w kraju użytkownika (takiego jak – w zależności od regionu – EveryPay, SIX Payment Services).

Jak postępujemy ze zgromadzonymi danymi?

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienia prostego i bezproblemowego korzystania z aplikacji płatniczej. W przypadku niepodania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie z Aplikacji Cloudics (z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika).

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy głównie w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umów, a także rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z umów. W Aplikacji Cloudics użytkownik może również zawierać umowy z osobami trzecimi (umowy sprzedaży, umowy o usługi kurierskie). W Aplikacji Cloudics gromadzone są także dane niezbędne do zawarcia tych umów.

Dane osobowe użytkownika możemy przetwarzać na podstawie jego zgody. Na przykład w aplikacji do tankowania można wyrazić zgodę na pozycjonowanie urządzenia w celu wygodnego ustalenia lokalizacji na stacji paliw. Za zgodą użytkownika możliwe jest również wykorzystywanie informacji o jego pojeździe oraz identyfikacja numeru rejestracyjnego pojazdu na stacji paliw. Dane osobowe użytkownika możemy przetwarzać też w innych przypadkach na podstawie jego zgody. Cel przetwarzania zostanie podany w chwili wyrażania zgody. Wszelkie zgody na przetwarzanie są wyrażane dobrowolnie i użytkownik ma prawo je wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed wycofaniem.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi. Te wymogi wynikają głównie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zobowiązań i innych właściwych przepisów prawnych. Na przykład Astro Baltics ma obowiązek przestrzegania zasad dotyczących sprawozdań podatkowych i księgowości, w związku z czym musi przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu zapewnienia zgodności z tymi zasadami. Może to obejmować przekazanie danych osobowych użytkownika do organów podatkowych i innych, a także do audytora.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w uzasadnionym interesie Astro Baltics, w tym do celów interesów biznesowych i interesów bezpieczeństwa (wykrywania oszustw i zapobiegania im, ochrony przed złośliwym oprogramowaniem). Zgromadzone dane możemy także wykorzystywać do personalizacji strony internetowej oraz mobilnej Aplikacji Cloudics na podstawie komentarzy użytkownika.

Poufność i bezpieczeństwo

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne do ochrony otrzymanych danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnioną zmianą, a także w celu zapewnienia poufności danych. Regularnie kontrolujemy nasze procedury bezpieczeństwa i analizujemy wdrożenie nowych, bardziej odpowiednich technologii i metod bezpieczeństwa. Korzystamy z nowoczesnej technologii szyfrowania do przesyłania danych wykorzystywanych na stronach logowania. Okresy przechowywania danych osobowych są podane w ogólnej Polityce prywatności Astro Baltics.

Astro Baltics może ujawnić dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz administratorom danych, dla których dostęp do danych jest niezbędny w celu świadczenia usług na rzecz Astro Baltics. Dane osobowe użytkownika przekazujemy jedynie w zakresie i formie niezbędnej do osiągnięcia celów określonych w Polityce prywatności, w tym przygotowania i realizacji umów zawartych z użytkownikiem. W tym celu możemy przesyłać dane osobowe użytkownika do Sklepów, z którymi użytkownik zawarł umowy w Aplikacji (patrz Warunki korzystania).

Prawa użytkownika w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych, celu wykorzystania danych osobowych oraz kategoriach i źródłach danych. Ma również prawo do otrzymania kopii i odpisów przetwarzanych danych osobowych. Ma prawo do zażądania poprawy lub uzupełnienia danych, jeżeli okaże się, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. W uzasadnionych przypadkach ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma prawo do zażądania przekazania przetwarzanych danych osobowych. Ma prawo do zażądania usunięcia danych, chyba że prawo i obowiązek przetwarzania danych wynikają z przepisów prawnych. Informujemy, że zakończenie przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług.

Więcej informacji o prawach podmiotów, których dane dotyczą, znajduje się w ogólnej Polityce prywatności Astro Baltics. Astro Baltics odpowiada na zastrzeżenia i żądania najpóźniej w ciągu miesiąca.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w zgodzie z jego prawami i swobodami. Jeżeli użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone w trakcie przetwarzania danych osobowych, lub jeżeli chce, aby spółka Astro Baltics zakończyła przetwarzanie jego danych osobowych, powinien skontaktować się z nami pod adresem info@cloudics.com w celu rozwiązania nieporozumienia w drodze negocjacji. W razie sporu użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (Tatari 39, 10134 Tallinn; strona internetowa: www.aki.ee) lub do sądu.

Polityki prywatności osób trzecich

Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie ani za polityki prywatności osób trzecich, ani ich treść. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności osób trzecich (w tym Sklepów, dostawców usług kurierskich itp.) przez zawarciem z nimi umów w celu upewnienia się, że spełniają one oczekiwania użytkownika i chronią jego prawa.

Zmiany Polityki prywatności

Regularnie analizujemy Politykę prywatności i w razie potrzeby możemy zmieniać, dodawać lub usuwać warunki. W przypadku zmiany Polityki prywatności w sposób wpływający istotnie na korzystanie z danych osobowych użytkownika powiadomimy go za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub Aplikacji Cloudics. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z naszą Polityką prywatności w celu śledzenia wszelkich zmian.