Privaatsuspoliitika

Tere tulemast Cloudics ÄPPI!

Käesolevaga on kehtestatud Cloudics ÄPI ja veebisaidi https://cloudics.com (edaspidi „veebisait“) kasutamisel kohalduvad privaatsustingimused. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Astro Baltics OÜ (edaspidi „Astro Baltics“ või „meie“, registrikood 10386779, juriidiline aadress Tartumaa, Tartu, Tartu linn, Raatuse tn 20, 51009). See privaatsuseeskiri on mõeldud seletuseks, mis kirjeldab, kuidas me mobiilirakenduse ja meie veebisaidi kaudu isikuandmeid töötleme (sh kogume ja kasutame). Palun tutvuge ka Astro Baltics üldise privaatsuspoliitikaga aadressil https://www.astrobaltics.eu/privaatsuspoliitika/.

Teie privaatsus on meile väga oluline ja seetõttu oleme siin välja toonud kogu info, mis puudutab Teie isikuandmeid! Töötleme isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas isikuandmete kaitse üldmäärusega. Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindume kehtivatest õigusaktidest.

Mida me kogume?

Kogume Teie kohta isikuandmeid kasutajakonto loomisel Cloudics ÄPI kasutamiseks. Sõltuvalt koostöölepingust, mis Astro Baltics on sõlminud teenust osutava ettevõttega, võime koguda ja salvestada järgmisi andmeid:

  • nimi;
  • sünnikuupäev;
  • kontaktandmed (näiteks e-posti aadress, telefoninumber, aadress);
  • seadme teave (kasutatava seadme tüüp);
  • teave sõiduki kohta (võimalik kasutada tankimisrakenduse numbrimärgi tuvastuseks);
  • asukoht (võimalik kasutada tankimisrakenduses);
  • Teie edastatud teated ja tagasiside (e-posti, telefoni, Cloudics ÄPI, sotsiaalmeedia või muu kanali vahendusel, sh Teie tagasiside Cloudics ÄPILE).

Samuti kogume andmeid Cloudics ÄPI kasutamise ajal. Eelkõige kogume kasutamise käigus teavet Cloudics ÄPI vahendusel sooritatud tehingute kohta.

Juhime tähelepanu, et Teie pangakaartide andmeid (tundlikud makseandmed) ei salvestata Cloudics ÄPI serverites. Pangakaartide andmed saadetakse otse makseteenuse pakkujale sinu riigis (olenevalt regioonist näiteks EveryPay, SIX Payment Services).

Mida me kogutud andmetega teeme?

Teie esitatud isikuandmeid töödeldaks selleks, et pakkuda Teile kasutajasõbralikku ja veakindlat maksmislahendust. Isikuandmete esitamata jätmisel ei ole võimalik Cloudics ÄPI teenust kasutada (va nõusoleku alusel töödeldavad isikuandmed).

Töötleme Teie isikuandmeid peamiselt lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, kuid ka võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. Cloudics ÄPI vahendusel on Teil võimalik sõlmida lepinguid ka kolmandate isikutega (müügilepingud, kullerteenuse lepingud). Cloudics ÄPI vahendusel kogutakse andmeid ka nende lepingute sõlmimiseks.

Võime Teie isikuandmeid töödelda nõusoleku alusel. Näiteks on tankimisrakenduses mugavamalt tangitavas tanklas asumise autoriseerimiseks võimalik anda nõusolek seadme asukoha kasutamiseks. Samuti on Teie nõusolekul võimalik kasutada teavet Teie sõiduki kohta ja tuvastada tanklas sõiduki numbrimärk. Võime Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Töötleme Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks on Astro Balticsil maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus, mille täitmiseks töödeldakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid. Sealhulgas võidakse edastada Teie isikuandmeid maksuhaldurile, teistele ametiasutustele ja audiitorile.

Töötleme Teie isikuandmeid tulenevalt Astro Baltics õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine, pahavara tõkestamine) huvides. Samuti võime kogutud andmeid kasutada Cloudics ÄPI veebisaidi ja mobiilirakenduse kohandamiseks vastavalt Teie tagasisidele.

Konfidentsiaalsus ja turvalisus

Kasutame tehnilisi ja organisatsioonilisi abinõusid, et kaitsta saadud isiklikku teavet kadumise, väärkasutamise ja volitamata muutmise eest ning tagada andmete konfidentsiaalsust. Vaatame oma turvaprotseduure regulaarselt üle ja kaalume sobivama uue turvatehnoloogia ja -meetodite kasutuselevõttu. Kasutame sisse logimise lehtedel kasutatavate andmete edastamisel tänapäevast andmete krüptimistehnoloogiat. Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, vaadake palun Astro Baltics üldist Privaatsuspoliitikat aadressil https://www.astrobaltics.eu/privaatsuspoliitika/.

Astro Baltics võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Astro Balticsile teenuse osutamiseks. Edastame Teie isikuandmeid ainult ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks. Selleks võime edastada Teie isikuandmeid Kaupmeestele, kellega Teie ÄPI vahendusel lepinguid sõlmite (vt Kasutustingimused aadressil https://www.cloudics.com/kasutustingimused/).

Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Teil on õigus saada teavet Teid puudutavate isikuandmete töötlemise, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele. Teil on õigus nõuda töödeldavate isikuandmete ülekandmist. Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Juhime tähelepanu, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist.

Täpsemalt saate andmesubjekti õigustest lugeda ka Astro Baltics üldisest Privaatsuspoliitikast aadressil https://www.astrobaltics.eu/privaatsuspoliitika/. Astro Balticas vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.

Töötleme Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et Astro Baltics lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun ühendust kontaktaadressil info@cloudics.com, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, 10134 Tallinn; veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Kolmandate osapoolte privaatsuseeskirjad

Me ei vastuta kolmandate osapoolte isikuandmete töötlemise, privaatsuseeskirjade ega nende sisu eest. Enda õiguste kaitsmiseks soovitame kolmandate osapoolte (sh Kaupmeeste, kullerteenuse osutajate jne) privaatsuseeskirjad üle vaadata enne lepingute sõlmimist, veendumaks, et need vastavad Teie ootustele.

Edasised muudatused privaatsuspoliitikas

Vaatame privaatsuspoliitikat regulaarselt üle ja võime vajaduspõhiselt tingimusi muuta, lisada või eemaldada. Kui muudame privaatsuspoliitikat viisil, mis mõjutab Teie isikuandmete kasutamist, teavitame Teid sellest läbi meie kodulehe või Cloudics ÄPI. Soovitame perioodiliselt meie privaatsuspoliitika üle vaadata, et oleksite alati muudatustega kursis.