Warunki korzystania z aplikacji Cloudics

Obowiązują od 1 czerwca 2021 r.

Niniejsze warunki korzystania („Warunki korzystania”) dotyczą korzystania z aplikacji Cloudics na urządzenia smart („Aplikacji Cloudics”) opracowanej przez Astro Baltics OÜ („Astro Baltics”). Aplikacja Cloudics ma na celu umożliwienie wygodnych płatności mobilnych. Warunki korzystania dotyczą wszystkich użytkowników („Użytkowników”), którzy pobrali Aplikację Cloudics na swoje urządzenie smart. Pobierając i użytkując Aplikację Cloudics i akceptując Warunki korzystania, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Warunki korzystania.

1. Informacje ogólne o Aplikacji Cloudics

1.1. Astro Baltics zawiera umowy o współpracę ze spółkami, które zamierzają oferować towary i/lub usługi za pośrednictwem Aplikacji Cloudics („Sklepami”). Za pomocą Aplikacji Cloudics Użytkownik może płacić za towary i/lub usługi dostarczane przez dowolny Sklep i korzystać z kart usługowych Sklepu (kart lojalnościowych itp.) w zakresie przewidzianym w umowie o współpracę pomiędzy Astro Baltics i Sklepem.

1.2. Astro Baltics udziela Użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji Cloudics bez możliwości udzielania sublicencji. Licencja obowiązuje od momentu pobrania Aplikacji do momentu zaprzestania korzystania z Aplikacji (usunięcia Aplikacji z telefonu Użytkownika). Na mocy licencji Użytkownik ma prawo do korzystania z Aplikacji Cloudics w zakresie funkcji opisanych w Warunkach korzystania.

1.3. Użytkownik może dodać do Aplikacji Cloudics swoje karty bankowe i/lub partnerskie („Karty”), z których zamierza korzystać. Astro Baltics w żadnym wypadku nie stanie się stroną stosunku prawnego dotyczącego jakiejkolwiek z tych Kart. Astro Baltics nie będzie przechowywać żadnych danych dotyczących kart płatniczych (szczegóły w Polityce prywatności). Metody płatności dostępne w Aplikacji Cloudics to:

1.3.1. Maestro, Mastercard, Visa/Visa Electron;
1.3.2. karty partnerskie (karty lojalnościowe);
1.3.3. faktury miesięczne.

1.4. Sposoby płatności dostępne w Aplikacji Cloudics zależą od umowy o współpracę zawartej pomiędzy Astro Baltics i danym Sklepem. Astro Baltics nie zawsze gwarantuje i zapewnia możliwość korzystania ze wszystkich takich sposobów płatności w Aplikacji Cloudics.

1.5. Astro Baltics działa jako dostawca usług społeczeństwa informacyjnego, dostarczając Aplikację, i nie jest stroną żadnej innej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem ani pomiędzy Użytkownikiem a osobami trzecimi. Astro Baltics nie odpowiada za realizację żadnej takiej umowy.

1.6. W celu zakupu towarów lub usług w Aplikacji Cloudics każdorazowo zawierana jest umowa kupna towarów lub usług pomiędzy Użytkownikiem i danym Sklepem. Umowa sprzedaży jest uważana za zawartą, jeśli Sklep wyśle Użytkownikowi potwierdzenie zamówienia. Astro Baltics w żadnym przypadku nie jest stroną takiej umowy sprzedaży.

1.7. Aby otrzymać towary, Użytkownik może zawrzeć umowę o usługi kurierskie ze Sklepem lub osobą trzecią wskazaną przez Sklep. Astro Baltics w żadnym przypadku nie jest stroną takiej umowy kurierskiej.

1.8. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie w Aplikacji Cloudics jest przechowywany elektroniczny paragon. Użytkownik może przeglądać elektroniczne paragony w Aplikacji Cloudics przez 6 miesięcy od daty zakupu. Jeżeli Użytkownik zamierza zachować paragony przez dłuższy czas, może je pobrać lub wysłać do siebie e-mailem.

2. Tankowanie za pomocą Aplikacji Cloudics

2.1. Gdy Użytkownik odwiedza stację paliw, następuje identyfikacja używanego przez niego dystrybutora. Można jej dokonać za pomocą:

2.1.1. wykrywania lokalizacji,
2.1.2. identyfikacji numeru rejestracyjnego lub
2.1.3. zeskanowania kodu QR.

2.2. Oprócz niniejszych Warunków korzystania mogą obowiązywać szczególne warunki stacji paliw. Użytkownik zostanie powiadomiony w Aplikacji Cloudics o warunkach stacji paliw przed pierwszą transakcją tankowania.

3. Składanie zamówień za pomocą Aplikacji Cloudics

3.1. Za pomocą funkcji zamawiania z wyprzedzeniem w Aplikacji Cloudics Użytkownik może zamawiać produkty spożywcze i inne („Produkty”) oferowane przez Sklep taką z opcją.

3.2. Sklepy udostępniają informacje o Produktach, które można zamówić z wyprzedzeniem (w tym opisy i ceny Produktów) w Aplikacji Cloudics. Oprócz niniejszych Warunków korzystania mogą obowiązywać szczególne warunki Sklepu. Jeżeli takie szczególne warunki obowiązują, Sklep powiadamia o nich Użytkownika.

3.3. Użytkownik umieszcza Produkty, które zamierza zamówić z wyprzedzeniem w wybranym Sklepie, w koszyku w Aplikacji i dokonuje płatności mobilnej za zamówienie. Opłacone zamówienie jest rejestrowane w systemie Sklepu. Sklep potwierdza lub odrzuca zamówienie w zależności od tego, czy jest w stanie je zrealizować. W obydwu przypadkach Użytkownik zostanie powiadomiony o statusie zamówienia w Aplikacji. Jeżeli zamówienie zostanie potwierdzone, Sklep przystąpi do jego realizacji. Jeżeli zamówienie zostanie odrzucone, opłata za zamówienie zostanie zwrócona na konto Użytkownika. Astro Baltics nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za prawidłową realizację zamówienia przez Sklep.

3.4. Podczas składania zamówienia Użytkownik wybiera metodę i termin dostawy zamówionych Produktów. Opcje dostawy mogą się różnić w zależności od Sklepu (odbiór osobisty, kurier, wybór godziny skompletowania zamówienia itp.). Sklep przedstawia Użytkownikowi warunki dostawy zamówienia.

3.5. Wszelkie terminy dostawy, odbioru osobistego i inne podane Użytkownikowi przez Sklep są jedynie przybliżone. Ani Astro Baltics, ani Sklep nie gwarantują, że zamówienie zostanie dostarczone, przygotowane do odbioru osobistego lub konsumpcji na miejscu w przewidywanym terminie podanym w Aplikacji. Na takie podane terminy mogą mieć wpływ na przykład korki czy godziny szczytu.

3.5.1. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika nie można go anulować. Dlatego przed złożeniem zamówienia należy dokładnie przejrzeć produkty umieszczone w koszyku.

3.5.2. Funkcja zamawiania z wyprzedzeniem w Aplikacji Cloudics jest przeznaczona dla osób od 18. roku życia, a podczas składania zamówień Użytkownik musi przestrzegać wszelkich właściwych zasad i przepisów, w tym wymogów dotyczących zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych. Sklep i jego partner (dostawca usług kurierskich) mają prawo odmówić dostawy zamówienia do Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który potwierdzi, że ma co najmniej 18 lat.

4. Składanie skarg

4.1. Użytkownik ma prawo złożyć skargę bezpośrednio na Sklep lub inną stronę umowy. Wszelkie spory z osobami trzecimi (w tym podmiotami, które wydały Kardy, Sklepem, osobą, która bezprawnie uzyskała dostęp do Aplikacji Cloudics) będą rozwiązywane samodzielnie przez Użytkownika. Astro Baltics ma prawo uczestniczyć w sporze, jeżeli uzna to za konieczne, ale nie ma takiego obowiązku.

4.2. Jeżeli Użytkownik chce złożyć skargę dotyczącą Aplikacji Cloudics (tzn. niedotyczącą umów zawieranych w Aplikacji), może skontaktować się z Astro Baltics za pośrednictwem adresu e-mail info@cloudics.com lub pod adresem siedziby Astro Baltics, który można uzyskać w rejestrze handlowym.

5. Wymogi dotyczące korzystania z Aplikacji Cloudics

5.1. Aby korzystać z Aplikacji Cloudics, Użytkownik musi pobrać oprogramowanie Cloudics na swoje urządzenie smart.

5.2. Wymogiem do korzystania z Aplikacji Cloudics jest działająca usługa transmisji danych komórkowych.

5.3. Aby korzystać z Aplikacji Cloudics, Użytkownik musi utworzyć konto użytkownika i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem e-maila, Mobile ID lub Smart ID. Astro Baltics może przetwarzać dane do celów poprawy wydajności i doświadczenia użytkownika.

5.4. Podczas pierwszego zakupu Użytkownik musi dodać co najmniej jedną ważną metodę płatności.

5.5. Dostępność określonych funkcji Aplikacji Cloudics może zależeć od urządzenia smart Użytkownika, usługi transmisji danych i dostawcy usługi transmisji danych.

5.6. Użytkownik powinien podjąć odpowiednie kroki, aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do konta w Aplikacji Cloudics.

5.7. Użytkownik musi posiadać aktualną Aplikację Cloudics, pobierając jej najnowszą wersję na swoje urządzenie smart odpowiednim kanałem.

6. Zamknięcie konta Cloudics

6.1. Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Aplikacji Cloudics w dowolnym momencie poprzez usunięcie Aplikacji Cloudics ze swojego urządzenia smart. Jeżeli Użytkownik zamierza wznowić korzystanie z Aplikacji Cloudics, musi pobrać ją ponownie na urządzenie.

6.2. Usunięcie Aplikacji Cloudics nie powoduje usunięcia konta Cloudics Użytkownika. Aby usunąć swoje konto, Użytkownik musi przesłać żądanie („Bezpieczenstwo konta”) poprzez naszą stronę internetową.

6.3. Jeżeli Użytkownik dowie się lub podejrzewa, że nieupoważniona osoba uzyskała dostęp lub może uzyskać dostęp do jego konta Cloudics, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zamknięcia Aplikacji Cloudics i skontaktowania się z Astro Baltics.

6.4. Astro Baltics może zamknąć konto Cloudics Użytkownika bez uprzedzenia, jeżeli podejrzewa, że nieupoważniona osoba uzyskała dostęp do konta Cloudics Użytkownika. Astro Baltics ma również prawo do zamknięcia konta, jeżeli podejrzewa, że Użytkownik dopuścił się nadużycia Aplikacji Cloudics i/lub naruszył obowiązki określone w Warunkach korzystania. Po zamknięciu konta Cloudics Użytkownik nie będzie mógł dłużej korzystać z Aplikacji Cloudics na swoim urządzeniu smart.

7. Odpowiedzialność

7.1. Odpowiedzialność za zgodność z prawem transakcji i operacji dokonywanych w Aplikacji Cloudics oraz za wynikające z nich konsekwencje ponosi Użytkownik.

7.2. Astro Baltics oferuje Aplikację Cloudics na zasadzie „tak jak jest” i nie ma obowiązku zagwarantowania nieustannego bezproblemowego działania Aplikacji Cloudics. Astro Baltics nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do jakości (w tym wad jawnych lub ukrytych) ani przydatności (zdatności do normalnego lub jakiegokolwiek innego użytkowania) Aplikacji Cloudics.

7.3. Astro Baltics nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione w wyniku niedziałania Aplikacji Cloudics lub braku możliwości korzystania z niej w pożądany sposób.

7.4. Astro Baltics nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za nieprawidłowe funkcjonowanie usług świadczonych przez osoby trzecie w Aplikacji Cloudics, takich jak przerwy w korzystaniu z kart bankowych. Sklep może ograniczyć, zmodyfikować lub wycofać ofertę Produktów w Aplikacji Cloudics. Astro Baltics nie odpowiada za konsekwencje takich zmian.

7.5. Astro Baltics w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zamknięcia konta Cloudics Użytkownika ani całej Aplikacji.

7.6. Oprócz powyższych ograniczeń Astro Baltics ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie szkody majątkowe spowodowanie celowym działaniem lub rażącym niedbalstwem.

8. Wykorzystanie danych

8.1. Korzystanie z Aplikacji Cloudics wymaga przetwarzania danych Użytkownika, w tym danych osobowych, oraz ich przesyłania do podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług w Aplikacji Cloudics (np. Sklepu, banku).

8.2. Ilość danych uzyskiwanych od Użytkownika zależy od wymogów określonych przez Sklepy. Aplikacja Cloudics gromadzi jedynie dane niezbędne do działania Aplikacji Cloudics i/lub realizacji umów zawartych w Aplikacji.

8.3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

9. Zmiana Warunków korzystania

9.1. Astro Baltics ma prawo do jednostronnej zmiany Warunków korzystania w dowolnym momencie, przy czym powiadamia Użytkownika o takiej zmianie poprzez Aplikację Cloudics i stronę internetową. Uznaje się, że Użytkownicy zostali powiadomieni o zmianie w chwili, gdy Astro Baltics umieści powiadomienie o zmianie na stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w Aplikacji Cloudics. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, musi zamknąć Aplikację Cloudics, usunąć ją z urządzenia smart i zamknąć konto Cloudics. Kontynuacja korzystania z Aplikacji Cloudics oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na taką zmianę.

9.2. Astro Baltics może w dowolnym momencie wycofać Aplikację Cloudics z oferty.

10. Pozostałe warunki

10.1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Warunkami korzystania stosunek między Astro Baltics i Użytkownikiem będzie regulowany przepisami prawa oraz zasadami działania w dobrej wierze i słuszności.